Font chữ viết quôt quote - facebook cover cảm xúc - MonteCarlo

Viết chữ uốn lượn với Font MonteCarlo, có sẵn các nét ngoằn ngoèo glyph http://www.myfonts.com/fonts/typesetit/monte-carlo/swoops, không cần vẽ bằng pen tool
Các Font khác sử dụng:
1. burgue script

2. UVF Youmakemesmile

 Font chữ MonteCarlo này rất độc đáo, có nhiều Style uốn éo bắt mắt